ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ

080-2202 8001, 2202 8002
080-22863794, 22028041

Department of Informationand Public Relations

No 17, Vartha Soudha,
Bhagwan Mahaveer Road (Infantry Road),
Bengaluru - 560 001