ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ.

Karnataka Global Investors Meet 2012