ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ. ೧೭, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ,
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ (ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ),
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೧

ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೦-೨೨೦೨ ೮೦೦೧, ೨೨೦೨ ೮೦೦೨
ಫ್ಯಾಕ್ಷ್ : ೦೮೦-೨೨೮೬ ೩೭೯೪, ೨೨೦೨ ೮೦೪೧

ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣ: www.karnatakavarthe.org